چند روش برای افزایش حد مجاز فروش توسط مودی وجود دارد؟

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۹

مودی از دو طریق می‌تواند حد مجاز فروش خود را افزایش دهد:
افزایش حد مجاز فروش از طریق پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات بر ارزش افزوده دوره مشابه سال قبل

افزایش حد مجاز فروش از طریق پرداخت مالیات و عوارض متعلقه یا ارائه تضمین

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است