چه زمانی باید درآمد ارائه خدمات را شناسایی کرد؟

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۲

 

 

طبق بند 21 استاندارد شماره 3 :درآمد عملیاتی، هرگاه  ماحصل معامله ای را که متضمن ارائه خدمات است بتوان به گونه ای اتکا پذیر برآورد کرد، درآمد عملیاتی مربوط با توجه به میزان تکمیل آن شناسایی شود.ماحصل معامله ، زمانی به گونه ای قابل برآورد است که همه شرایط زیر احراز گردد:

الف) شرط عام: جریان منافع اقتصادی مرتبط با معامله به درون واحد تجاری محتمل باشد.

ب) شرط عام: مبلغ درآمد عملیاتی را بتوان به گونه ای اتکا پذیر اندازه گیری شود. ( مثل شرکت های تامین نیروی انسانی روش cost plus)

ج) شرط اختصاصی: میزان تکمیل معامله به گونه ای اتکا پذیر قابل اندازه گیری باشد. ( مثل درصد پیشرفت کار،مثلا در موسسات حسابرسی براساس ساعت کار انجام شده  یا در موسسات حمل نقل براساس تعداد بارنامه ها و…)

د)شرط اختصاصی : مخارجی که در ارتباط با ارائه خدمات تحمل شده یا خواهد شد، به گونه ای  قابل اتکا قابل اندازه گیری باشد . ( مخارج باقی مانده تا پایان کار بگونه ای اتکا پذیر قابل برآورد باشد)

نکته 1 :

ماحصل معامله یعنی درآمد های معامله منهای هزینه معامله

نکته 2 :

هرگاه ماحصل معامله ای را که متضمن ارائه خدمات است نتوان به گونه ای اتکاپذیر برآورد کرد، درآمد عملیاتی را باید تنها تا میزان مخارج متحمل شده قابل بازیافت  مورد شناخت قرار میگیرد ( روشد سود صفر) .

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است