چه زمانی باید درآمد فروش کالا را شناسایی کرد؟

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۲

طبق بند 15 استاندارد شماره 3 ، درآمد عملیاتی حاصل از فروش کالا باید زمانی شناسایی شود که کلیه شرایط زیر تحقق یافته باشد:

الف )شرط عام : جریان منافع اقتصادی مرتبط با معامله فروش به درون واحد تجاری محتمل باشد

ب)شرط عام : مبلغ درآمد عملیاتی را بتوان به گونه ای اتکاپذیر اندازه گیری کرد 

ج)شرط اختصاصی فروش کالا : مخارجی را که در ارتباط با کالای فروش رفته تحمل شده یا خواهد شد بتوان به گونه ای قابل اتکاپذیر اندازه گیری کرد. 

د) شرط اختصاصی فروش کالا : واحد تجاری مخاطرات و مزایای عمده مالکیت مورد معامله را به خریدار منتقل کرده باشد

ه)شرط اختصاصی فروش کالا : واحد تجاری هیج دخالت مدیریتی مستمر در حدی که معمولا با مالکیت همراه است  یا کنترل موثری نسبت به کالا ی فروش رفته اعمال نکند.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است