چگونگی اعتراض به اوراق قطعی مالیات بر ارزش افزوده سنوات ۱۳۸۷ الی ۱۴۰۰

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۴

چگونگی اعتراض به اوراق قطعی ( قطعی سازی ) مالیات بر ارزش افزوده سنوات ۱۳۸۷ الی ۱۴۰۰ که در راستای قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به صدور برگ مالیات قطعی آن اقدام شده است، تشریح شد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است