چگونگی اقدام مالیاتی در خصوص مودیانی که در سال ۱۴۰۱ اظهارنامه مالیاتی یا فرم تبصره ماده ۱۰۰ را ارسال نکرده اند.

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۰۹

چگونگی اقدام مالیاتی در خصوص مودیانی که در سال ۱۴۰۱ اظهارنامه مالیاتی یا فرم تبصره ماده ۱۰۰ را ارسال نکرده اند.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است