چگونگی رسیدگی مجدد به اوراق مالیاتی قطعی شده مالیات بر ارزش افزوده

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۹

بخشنامه چگونگی رسیدگی مجدد به اوراق مالیاتی قطعی شده مالیات بر ارزش افزوده در مواردی که بیش‌برآوردی صورت گرفته باشد

ادارات کل امور مالیاتی 

در اجرای تبصره (۲) الحاقی به ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم و به منظور ایجاد وحدت رویه در اجرای این تبصره در مواردی که در محاسبه ماخذ یا درآمد مشمول مالیات پیش برآوردی صورت گرفته باشد، مقرر می دارد:

۱- مفاد تبصره مذکور در مورد پرونده هایی است که برگ تشخیص یا مطالبه مالیات صادره و با آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی قطعی شده و غیر قابل اعتراض در مراجع حل اختلاف مالیاتی می باشد.

۲- در مواردی که بعلت عدم ارائه اسناد و مدارک توسط مردی و یا بدون توجه به اسناد و مدارک مثبته ابرازی با بدست آمده، درآمد با ماخذ مشمول مالیات مودی پیش از میزان واقعی آن محاسبه و مبنای محاسبه مالیات قرار گرفته باشده با درخواست ماموران مالیاتی ذی ربط از دادیار مسئول انتظامی با مدیر کل امور مالیاتی و پس از تایید دادستان انتظامی مالیاتی در اجرای بند (۱) ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم با تهیه گزارش، برگ قطعی اصلاحی صادر شود.

۳- ادارات کل امور مالیاتی موظف اند با تشکیل کمیته ای متشکل از دادیار مسئول انتظامی مالیاتی، رئیس امور مالیاتی و معاون حسابرسی مالیاتی ذی ربط حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۳ نسبت به بررسی پرونده های معوقات مالیاتی مربوط به شرکت های کاغذی، کارت های بازرگانی اجاره ای و یا مودیان مجهول المکان و امثالهم که پرونده آنها قطعی شده و قابل طرح در مراجع حل اختلاف مالیاتی نمی باشد را بررسی و در مواردی که در آمد یا ماخذ مشمول مالیات آنها بیش از میزان واقعی آن محاسبه و مبنای محاسبه مالیات قرار گرفته باشد را مشخص و پس از تایید دادستان انتظامی مالیاتی در اجرای قسمت اخیر بند (۲) فرق اقدام نمایند.

۴- ادارات کل امور مالیاتی موظفند گزارش اجرای بند (۳) فوق را پس از مهلت تعیین شده به اینجانب گزارش نمایند.

سید محمد هادی سبحانیان

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است