کدام یک از مودیان ملزم به تکمیل اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده پیش فرض هستند؟

تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۰

اظهارنامه پیش فرض برای کلیه مودیان فراخوان شده مالیات ارزش افزوده خواهد بود.
لذا اگر فردی مشمول فراخوان مالیات بر ارزش افزوده است؛ اما نسبت به تکمیل اطلاعات خود در سامانه ثبت نام سازمان امور مالیاتی کشور اقدامی نکرده است، میبایست ظرف مهلت مقرر نسبت به تکمیل آن اقدام نماید.

آیا اشخاصی که مشمول فراخوان مالیات بر ارزش افزوده نشدند؛ اما براساس قانون ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند، تکلیفی بابت تکمیل اظهارنامه پیش فرض مالیات برارزش افزوده دارند؟

اشخاصی که مشمول فراخوان مالیات بر ارزش افزوده نشده اند؛ الزامی به ارائه اظهارنامه مالیات  ارزش افزوده مربوط به ماده(۳) قانون تسهیل تکالیف مودیان ندارند.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است