گروه‌بندی صاحبان مشاغل (موضوع آیین‌نامه‌های اجرایی ماده 95 ق.م.م)

تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

به موجب اصلاحیه شماره 2/24360 مورخ 1403/2/12 وزیر امور اقتصادی و دارایی، حد نصاب‌های تعیین گروه‌بندی صاحبان مشاغل موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم به 2 برابر افزایش یافت.

بر این اساس صاحبان مشاغل و حرفی که درآمد ابرازی (فروش کالا یا فروش توأم کالا و ارائه خدمت) بر اساس اظهارنامه مالیاتی عملکرد دو سال قبل (اظهارنامه تسلیمی خردادماه هر سال مبنای تعیین گروه‌بندی سال بعد از تسلیم اظهار نامه عملکرد می‌باشد) یا آخرین درآمد قطعی‌شده (فروش کالا یا فروش توأم کالا و ارائه خدمت) آن‌ها بیش از مبلغ سیصد میلیارد ریال باشد (مشروط به ابلاغ برگ قطعی حداکثر تا پایان دی ماه سال قبل به شخص مودی یا نماینده قانونی وی) در گروه اول قرار می‌گیرند.

هم‌چنین صاحبان مشاغل و حرفی که درآمد ابرازی (فروش کالا یا فروش توأم کالا و ارائه خدمت) دو سال قبل آن‌ها و یا آخرین درآمد قطعی‌شده آن‌ها (فروش کالا یا فروش توأم کالا و ارائه خدمت) بیش از یکصد میلیارد ریال و مساوی یا کمتر ازمبلغ سیصد میلیارد ریال باشد (مشروط به ابلاغ برگ قطعی حداکثر تا پایان دی ماه سال قبل به شخص مودی یا نماینده قانونی وی)، در گروه دوم قرار می‌گیرند.

صاحبان مشاغلی که در گروه های اول و دوم قرار نمی‌گیرند، جزء گروه سوم محسوب می‌شوند.

مفاد تغییرات این اصلاحیه از ابتدای سال 1402 اجرایی می باشد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است