۷ درصد بیمه سهم کارگر قابل کسر از درآمد حقوق بگیر می باشد؟

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۰
 به برخی ابهامات حقوق با عنایت به تغییرات سامانه حقوق در سال ۱۴۰۲ و عدم اطلاع رسانی سازمان و بخشهای مالیاتی در این ارتباط پاسخ داده شد.
با عنایت به بند ۱ و ۲ این نامه ، مزایا رفاهی مشمول پرداخت مالیات ۷ درصد بیمه سهم کارگر قابل کسر از درامد حقوق بگیر می باشد.
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است