حق بیمه ، مشمول چه پرداختی‌هایی در فیش حقوقی نمی‌شوند؟

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۰۴

حق بیمه ، مشمول چه پرداختی‌هایی در فیش حقوقی نمی‌شوند؟

بر اساس قواعد و قوانین جاری سازمان تامین اجتماعی تمام مزایای نقدی که تحت هر عنوان به صورت مزد، حقوق، کارمزد و یا کارآموزی به بیمه شده پرداخت می‌شود در صورتی که از حداقل حقوق و مزایای سال مربوطه کمتر نباشد، مشمول کسر حق بیمه است.

حق بیمه عبارت از وجوهی است که به حکم این قانون و برای استفاده از مزایای موضوع آن به سازمان پرداخت می‌شود. براساس ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی، حق بیمه سهم کارفرما ۲۰ درصد مزد یا حقوق بیمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بیمه شده و کمک دولت کل حق‌بیمه به ۳۰ درصد مزد یا حقوق افزایش می‌یابد.  از این ۳۰ درصد، پرداخت ۲۳ درصد بر عهده کارفرما است و پرداخت ۷ درصد بر عهده بیمه شده است. از کل ۳۰ درصد حق بیمه سه درصد برای بیمه بیکاری، ۱۲ درصد برای بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی، دو درصد برای فوت قبل از بازنشستگی، چهار درصد برای ازکارافتادگی و ۹ درصد برای درمان است. سه درصد بیمه بیکاری در همان ۲۳ درصدی که کارفرما باید پرداخت کند، نهفته است.

بر اساس قواعد و قوانین جاری سازمان تامین اجتماعی تمام مزایای نقدی که تحت هر عنوان به صورت مزد، حقوق، کارمزد و یا کارآموزی به بیمه شده پرداخت می‌شود در صورتی که از حداقل حقوق و مزایای سال مربوطه کمتر نباشد، مشمول کسر حق بیمه است.

اما چه مزایایی مشمول کسر حق بیمه نمی‌شوند؟ که باید گفت:  

– بازخرید ایام مرخصی

– کمک‌هزینه عائله‌مندی

– هزینه سفر و فوق‌العاده ماموریت

– عیدی

– مابه‌التفاوت کمک هزینه مسکن و خواروبار در ایام بیماری

– حق شیر

– پاداش نهضت سوادآموزی

 – حق‌التضمین (کسر صندوق)

 – خسارت اخراج و مزایای پایان کار

 – پاداش افزایش تولید با توجه به مصوبات اداره کار، مشمول کسر حق بیمه نمی‌شوند.

منبع : 100 آنلاین

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است